Wykup lokalu, co dalej?

Wybór Zarządcy

Z chwilą wykupu pierwszego lokalu od Gminy lub Dewelopera zawiązuje się z mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali Wspólnota Mieszkaniowa. Warto zatem pomyśleć o wyborze Zarządcy, który zajmie się wszystkimi aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej m.in. zgłosi nowy podmiot do GUS celem wydania numeru ewidencji REGON, założy rachunek bankowy, złoży dokumenty do US celem nadania numeru NIP oraz ubezpieczy nieruchomość. W dalszej kolejności zajmie się księgowością, bieżącą obsługą współwłaścicieli oraz zadba o utrzymanie czystości i konserwację oraz zapewni odpowiednie służby do usuwania wszelkich awarii.

Jeśli nie macie Państwo swojego Zarządcy lub chcielibyście Państwo zapoznać się z naszą ofertą proszę przejść do działu „Oferta” niniejszego serwisu.

 

Wykup lokalu w istniejącej Wspólnocie Mieszkaniowej

Jeżeli Wspólnota Mieszkaniowa już istnieje osoba, która nabyła lokal od Gminy lub Dewelopera winna niezwłocznie zgłosić się do Zarządcy i okazać Akt Notarialny kupna sprzedaży.
W następnej kolejności określić ilość osób, która zamieszkiwać będzie w danym lokalu oraz podać zaliczkowe normy wody oraz odczyt stanu wodomierzy na dzień wykupu. Podać numer telefonu kontaktowego i adres do korespondencji.

Do tego celu posłużyć się można kartą danych o lokalu.

Informujemy Państwa również o możliwości rejestracji wykupu lokalu pocztą elektroniczną. W tym celu skan aktu notarialnego oraz wypełnioną kartę danych o lokalu należy przesłać na adres biuro@administrator.gdansk.pl