Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych we Wspólnocie Mieszkaniowej przez BZN „Administrator – Andrzej Klonecki

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez BZN „Administrator” z siedzibą przy ul. Dworskiej 27B w Gdańsku danych osobowych  członków Wspólnoty Mieszkaniowej w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Dane są przetwarzane zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa, Państwa dane osobowe są przetwarzane według najwyższych standardów, z poszanowaniem i ochroną prywatności.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest BZN „Administrator” – Andrzej Klonecki z siedzibą przy ul. Dworskiej 27B w Gdańsku.

Dane kontaktowe do BZN „Administrator”: biuro@administrator.gdansk.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@administrator.gdansk.pl

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe właścicieli są przetwarzane w celach wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz.716.)

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych BZN Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Właścicielowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo właściciel posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

Właściciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Administrator Danych informuje, że udostępnienie następujących danych jest wymogiem ustawowym: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, takich jak: PESEL, numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z właścicielem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy).

 

Informacje końcowe

Wyżej wymienione zasady mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych iod@administrator.gdansk.pl

Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276